Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ kształcenie specjalne

W Przedszkolu Publicznym „Nasze Skarby” Nr 1 w Krakowie od roku szkolnego 2014 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie terapeutyczno – logopedycznym i sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych bądź popołudniowych w wybrane dni. Miesięczna liczba godzin zajęć wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka i możliwości zespołu. 

"Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)"

Mimo, że nie posiadamy oddziałów specjalnych czy integracyjnych przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w przedszkolu mieszczącym się na Os. Dywizjonu 303 22B!


REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU - od 1 września 2024 r. będziemy posiadać 4 wolne miejsca na popołudniowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Aby się zapisać należy wysłać zapytanie na adres: biuro@naszeskarby.edu.pl . Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od 18 - 29 marca 2024 r. 

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

- z uszkodzonym wzrokiem,

- z uszkodzonym słuchem,

- z niepełnosprawnością ruchową,

- z niepełnosprawnością umysłową,

- z zaburzeniami zachowania,

- wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych,

- z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

- zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

- zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie,

- po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

- rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

- pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- Pedagog, Psycholog, Logopeda

W zależności od potrzeb:

- Rehabilitant, Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog

NIE PROWADZIMY ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ!

Kadra

mgr Beata Macnar - logopeda, neurologopeda  Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Z zamiłowania do języka polskiego i dzieci postanowiłam jak najlepiej wspomagać je w drodze do zdobycia jednej z najtrudniejszych umiejętności w życiu – mowy. Logopedia okazała się jedną z najpiękniejszych dziedzin nauki i dzięki temu połączyłam realizację marzeń z pracą. W swojej pracy staram się jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas pracy z dziećmi chcę być nie tylko nauczycielem mowy i terapeutą, ale przede wszystkim towarzyszem zabawy, który pomoże im pokonać trudności językowe. 

mgr Anna Dubiel - pedagog, pedagog specjalny   W Przedszkolu Nasze Skarby pracuje od 2013 roku. Jestem wicedyrektorem ds. pedagogicznych, nauczycielem, a od 2022 roku również pedagogiem - pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności Zarządzanie w Oświacie oraz studia Podyplomowe na Kierunku Terapia Pedagogiczna , Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Edukacja Włączająca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kocham swoją pracę i choć każdego dnia uczę się cierpliwości, jestem przekonana o słuszności wyboru swojej ścieżki zawodowej. Staram się jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, wciąż wyciągam nowe wnioski, uczę się indywidualnego podejścia do każdego dziecka oraz szlifuje swój warsztat pracy biorąc udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Największa moja pasja to dwójka wyjątkowych moich synów, którzy bezustannie motywują mnie do pracy nad sobą. To z nimi najbardziej lubię spędzać swój wolny czas.

mgr Agnieszka Sargautis - psycholog Z wykształcenia jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna i Osobowości, posiadam przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia oraz Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa, obecnie jestem  w trakcie kursu Psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości dla dzieci i młodzieży. Pracując w różnych placówkach oświatowych zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, wegetarianką, a przede wszystkim mamą nastoletniej córki, z którą nie da się nudzić. Moją pasją są podróże, poznawanie nowych kultur, odkrywanie różnych zakątków świata i poznawanie nowych ludzi.  Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą, wierzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia są tylko takie, w których poszukiwanie rozwiązania trwa trochę dłużej, a zaangażowanie, konsekwencja i wsparcie zawsze przynoszą oczekiwane efekty.

mgr Ewelina Pawłowska – nauczyciel, trener umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz trener kontroli złości - Wykształcenie zdobyła w Szkole Wyższej w Łomży oraz Wyższej Szkole Humanistycznej w Sandomierzu na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła kurs trenerski - trening umiejętności społecznych oraz trening kontroli złości. Pracuje w grupie oraz indywidualnie z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania czy orzeczenie o kształceniu specjalnym. Praca z dziećmi to jej prawdziwa pasja, a każdy dzień spędzony z nimi to dla niej nowa nauka. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, uwzględniając jego możliwości i potrzeby. Swoje doświadczenie jako trener umiejętności społecznych i trener kontroli złości wykorzystuje w pracy z dziećmi z trudnościami. Uczy dzieci jak radzić sobie z emocjami i jak je przeżywać oraz nazywać. Efekty swojej pracy może podziwiać w pracy z grupą i cieszyć się z małych sukcesów swoich podopiecznych. Kiedy nie zajmuje się pracą i innymi obowiązkami, zasiada wygodnie na kanapie z książką w ręce i kubkiem dobrej herbaty. Kocha czytać, ale szczególnym zainteresowaniem obdarzyła literaturę II Wojny Światowej. Uwielbia też muzykę, która wypełnia jej świat.

Używamy plików cookies.

Zamknij